Principals Messages

 

 

Friday Dec. 1st, 2017

The Holiday Season has quickly come upon us.

We so look forward to all the celebrations and activities we have planned.

Important Dates:

 

  • Dec. 6th: Nation Arts Centre classical music performance and workshop with all students!
  • Thursday Dec. 7th : Bus to the Legislative Assembly lobby at 9:30am – Annual Tree Trimming with Hot Chocolate and Cookies!
  • Friday Dec. 8th: Christmas Pool/Pizza Party Extravaganza! CALLING ALL PARENTS & GUARDIANS – We need your help please. Help transport all students to the Iqaluit Aquatics Centre just before 10:00am. We will start with Pizza in the Party Room and Foyer… and then swimming until just before noon. All Jr. K and K. students MUST be accompanied by their own adult. Please contact Mathew at the school if this is impossible – we’ll find a solution. All other parents are invited to participate. If you could confirm with either a phone call or email

to mknickelbein1@qikiqtani.edu.nu.ca that would be much appreciated. The more the merrier!

  • Tuesday Dec. 12th: Nanook School Christmas Celebration at 1:00pm. Our students are practicing their song selections and are getting excited to perform for you all. You are invited to bring a contribution of baked goods to share with other light refreshments after the performance.
  • Friday Dec. 15th – Dismissal for Christmas Break will be at Noon Hour. No classes in the afternoon.
  • Tuesday Jan. 2nd, 2018: First day back to class. Happy New Year!

 

Nanook School Staff would like to wish you all a Happy Holiday Season!

 

Nanook School Team

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ,

ᑐᙵᓱᒋᔅᓯ ᐅᑎᕋᔅᓯ. ᐱᒋᐊᑦᑎᐊᑐᒻᒪᕆᐅᒋᕗᒍᐋᓯᑦ ᑕᒫᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ.

ᐃᖅᑲᐃᑎᒋᐊᕈᑏᑦ, ᕿᑲᕐᓇᐅᓛᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᓛᖅᑐᑦ ᐅᕝᕙᐅᕗᑦ:

ᓂᓪᓚᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒍ, ᕿᑐᕐᖓᐃᑦ ᐊᓐᓄᕌᑦᑎᐊᖅᓯᒪᖁᓇᕋᓗᐊᖅᑯ ᒪᓕᓪᓗᒍ ᓯᓚᑦᑕ ᐃᒃᑮᓇᕐᓂᖓ. ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᐅᒐᑦᑕ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ, ᕿᑐᕐᖓᐃᑦ ᐊᓐᓄᕌᖅᓯᒪᒋᐊᖃᖅᑯ ᓈᒻᒪᑦᑐᓂᒃ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓕᒫᕗᑦ ᓯᓚᒥ ᐱᙳᐊᖃᑦᑕᖁᒐᓗᐊᖅᑲᕗᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐱᔪᓐᓇᑐᐊᕈᑦᑕ. ᐃᒃᑮᓇᖅᑐᒻᒪᕆᐅᑎᓪᓗᒍ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓗᐊᓃᒋᐊᖃᖅᐸᑉᐳᒍᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃ ᐱᒋᐊᖅᐸᑉᐳᖅ 8:30 ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓴᐃᔨᒥᒃ ᐅᐊᑦᑎᔨᖃᕆᐊᓯᕙᑉᐳᑦ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ 8:15 ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ. ᖃᐅᔨᓯᒪᕗᒍᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᐅᓪᓛᒻᒪᕆᐊᓗᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᖃᐃᓲᖑᕗᑦ, 8-ᒨᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒍ. ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᖅᑯᓯ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᖃᐃᓴᕋᐃᑦᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᐊᑦᑎᔨᖃᙱᒻᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐃᓱᒪᖅᓱᕆᐊᖃᖅᑐᓯ. ᐅᖃᕆᐊᕈᒪᕗᖓ ᐅᑕᖅᑭᑎᑐᐃᓐᓇᕐᓗᒋᑦ ᐅᐊᑦᑎᔨᖃᓕᖅᑲᑕ ᑭᓯᐊᓂ ᖃᐃᓕᕐᓗᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᑉ ᓴᓂᐊᓄᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓇᖅ ᓄᖅᑲᐸᑉᐳᖅ 3:15 ᐅᓪᓗᑕᒫᖅ. ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᖁᓇᕋᓗᐊᖅᑯ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᖃᓄᖅ ᐊᖏᕐᕋᓂᐊᕐᒪᖔᑕ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᒧᙵᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᓪᓗᑕᒫᖅ. ᐅᐃᒻᒪᓇᖅᓯᒍᓐᓇᕕᐅᑎᒻᒪᑦ ᐊᒥᓲᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐅᖄᓚᐅᒻᒥᒃ ᐊᑐᕋᓱᑦᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᖅᑳᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ 3:15 ᓇᓗᓂᖏᓐᓄᑦ ᓇᒧᙵᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑕ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓱᒋᐊᖃᕐᒪᖔᑕ ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ. ᐅᖃᖃᑎᒋᓗᒍ ᕿᑐᕐᖓᕆᔭᐃᑦ ᓱᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓄᖅᑳᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ ᐊᓂᓚᐅᙱᓐᓂᖏᓐᓂ.

ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ 3:15-ᒥ 5:00-ᒨᕋᓱᓐᓂᖓᓂ ᖃᐃᖁᔨᕙᑉᐳᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᑦ ᐱᖃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᕿᑐᕐᖓᕆᔭᐃᑦ ᐱᖃᑕᐅᖁᒍᕕᐅᒃ ᑖᔅᓱᒥᖓ, ᐊᐃᒍᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑲᑦ ᕿᑐᕐᖓᐃᑦ ᐱᔭᕇᖅᑎᓪᓗᒋᑦ 5:05-ᕈᓚᐅᙱᓐᓂᖓᓂ. ᓈᒻᒪᖏᒻᒪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᕗᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᑕᐅᙱᓪᓗᑎᑦ ᐃᑲᔪᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᑕᖅᑭᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᐃᔅᓯᕋᓱᓐᓂᓯᓐᓂ ᐃᑲᕐᕋᐅᑉ ᐊᕝᕙᖓᓄᑦ ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᐅᑕᖅᑭᓕᓲᖑᒻᒪᑕ ᕿᑐᕐᖓᕆᔭᐅᔪᑦ ᐊᐃᔭᐅᒐᓱᑦᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᒃᑯᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᖃᓕᕐᓂᕈᔅᓯ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᔾᔩᕈᑎᐅᔪᓂᒃ ᐸᕐᓇᐅᑎᒋᓯᒪᔭᔅᓯᓐᓂ – ᐅᖄᓚᓗᓯ 979-6597 ᐊᒻᒪᓗ ᖃᒪᐃᓗᓯ ᓂᐱᓕᐅᖅᕕᖓᓂ ᐅᖃᐅᓯᕆᒍᒪᔭᔅᓯᓐᓂ ᑭᐅᔭᐅᓐᓂᖏᒃᑯᕕᑦ. ᕿᑐᕐᖓᐃᑦ ᐊᑲᐅᑦᑎᐊᖏᑉᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕐᓂᐅᓴᙱᑉᐸᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃ – ᑭᒃᑯᓕᒫᑦ ᐱᖏᒐᓐᓂᐊᖏᒻᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᙱᑦᑐᒦᓐᓂᐊᕐᖓᑕ – ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᐃᒃᑮᓇᖅᑐᒻᒪᕆᐅᑎᓪᓗᒍ ᑕᖅᑭᒐᓚᐅᔪᓂᒃ.

ᐃᒃᑮᓇᖅᑐᒻᒪᕆᐅᑎᓪᓗᒍ ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃ ᒪᑐᔭᐅᓂᖓ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᓂᐊᖅᑯ ᓰᐲᓰ ᓈᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᓴᖅᑎᑎᔾᔪᑎᐅᕙᑦᑐᒃᑯᑦ. ᒪᓕᖁᔭᐅᒐᓗᐊᖅᑯᓯ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᓂᐊᖁᙴ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᐱᕕᖃᕐᕕᖓ/ᓇᓄᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃ ᐱᕕᖃᕐᕕᖓ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ Facebook-ᒥ ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᓕᕇᙱᑯᔅᓯ. ᐱᑕᖃᕆᕗᖅᑕᐅᖅ ᓂᐊᖁᙴ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ/ᓇᓄᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃ ᑎᑎᕋᖅᕕᒋᓲᖓᓂ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ Twitter-ᑯᑦ ᒪᓕᔅᓴᕈᒪᓐᓂᕈᔅᓯᐅᒃ. ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᕗᑦ ᕿᑐᕐᖓᕕᑦ ᒥᔅᓵᓄᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᓯ ᓈᓴᐅᑎᖓᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᔾᔨᓂᖅᑲᑕ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᒃᑯᑦ ᐊᕐᕌᒍᒥ, ᖃᐅᔨᑎᑕᐅᔪᒪᒐᓗᐊᖅᑯᒍᑦ. ᐅᓪᓗᒥᒨᖓᔪᓂᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᐅᔪᓂᑦ ᐱᓯᒪᒋᐊᖃᖅᑯᒍᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᑐᒃᑯᑦ ᒪᑐᒋᐊᖃᓕᕐᓂᕈᑦᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓂᕐᓗᑦᑐᖃᕐᓂᖅᑲᑦ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᒃᑯᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᕗᑦ ᒪᑐᓐᓂᖅᑲᑦ ᐊᑐᐊᒐᕗᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᕗᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᒥ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ Facebook. ᑕᒪᓐᓇ ᐱᖃᓯᐅᔾᔭᐅᓯᒪᓚᐅᕆᕗᖅ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐊᖏᔪᖅᑳᓄᑦ/ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᐅᔪᓂᑦ ᑐᓂᔭᐅᓚᐅᖅᑐᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍ ᐱᒋᐊᕋᑖᖅᑎᓪᓗᒍ.

ᓇᓄᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐊᓕᕆᕗᖅ ᓂᐊᖁᙴᒥ ᓂᕿᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᐸᓗᒻᒥᒃ…ᓄᐊᑦᑏᓇᖅᑯᒍᑦ ᖃᑦᕐᔪᓛᓃᑦᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᓂᖅᑐᓂᑦ ᓂᕿᓂᑦ ᑐᓂᔭᐅᔪᓐᓇᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓄᑦ. ᖃᐃᑦᑎᖁᔨᕗᒍᑦ ᐃᓕᔅᓯ ᐃᑲᔫᓯᖏᓐᓂᑦ. ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᑐᓂᔪᓐᓇᑕᔅᓯᓐᓂᑦ, ᑐᓂᓯᖁᔨᒐᓗᐊᖅᑯᒍᑦ ᓂᕿᓂᑦ ᑐᓂᐅᖅᑲᐃᕕᑦᑎᓐᓄᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓇᐅᑉ ᐊᕐᕌᒍᖓᑕ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᐊᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᖃᓂᐊᖅᑯᒍᑦ. ᖁᔭᓐᓇᒦᑦᑕᐅᑎᒋᕗᒍᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᕆᑦᑎᐊᑕᔅᓯᓐᓄᑦ ᑕᒪᔅᓱᒥᖓ ᐱᓕᕆᐊᖃᕋᓱᑦᑎᓪᓗᑕ.

ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᓕᖅᑭ, ᐊᒃᑐᕝᕙ 31 ᕼᐋᓗᕖᓐ ᓇᓪᓕᐅᓂᖅᓯᐅᕐᓇᐅᓛᖅᑯ! ᐊᓐᓄᕌᕐᓗᔅᓯᒪᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᓐᓂᖅ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ ᐱᒋᐊᓛᖅᑯᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᒥᑭᔫᑕᐅᓂᖅᐹᓃᑦᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ. ᓂᕿᓕᐅᕐᓂᐊᕈᕕᑦ ᑐᓂᓂᐊᖅᑕᓐᓂᒃ, ᐃᖅᑲᐅᒪᒋᐊᕐᓂᐊᖅᑯᑎᑦ ᖃᖅᑯᐊᒐᓂᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᙱᑦᑐᖅ ᑕᕝᕙᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ.

ᓇᓄᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᖅᑎᑦᑎᕗᑦ ᓈᒻᒪᑦᑐᓂᑦ, ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᓐᓂᑦ ᐅᓪᓛᕈᕐᒥᑕᕐᓂᑦ/ᑕᒧᓗᒐᔅᓴᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓕᒫᓄᑦ ᐅᓪᓗᑕᒫᖅ. ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᑕᐅᓐᓇᑎᑦ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᑯᑦ ᓂᐅᕕᕆᐊᖅᑐᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕿᓕᐅᖅᑐᑎᑦ. ᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᐅᕗᑦ ᐅᓪᓛᖅᓯᐅᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒻᒧᒻᒥᒃ, ᐆᓇᖅᑐᓂᑦ ᖃᔪᕐᓂᑦ, ᐸᓚᐅᒑᕐᓂᑦ, ᐱᕈᖅᑐᒥᓃᑦ ᓰᕐᓇᖅᑐᑦ, ᓂᕿᓕᐊᖑᔪᓪᓗ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑦ, ᐃᑭᐊᕐᒥᓖᑦ, ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᐅᕗᑦ…ᑕᒧᓗᓂᐊᖅᑕᖓᓂᑦ ᕿᑐᕐᖓᕆᔭᐃᑦ ᓇᔅᓴᕆᐊᑐᙱᑦᑐᖅ.

ᖁᕕᐊᓱᒻᒪᕆᑉᐳᒍᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᐅᔪᒥᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᒋᐊᔅᓴᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᔅᓴᖅᑕᐅᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒧᑦ ᑕᒧᓗᒐᔅᓴᐃᑦ ᐊᑲᐅᓈᕈᓐᓃᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ. ᑮᓇᐅᔭᓯ ᐊᑐᙱᓪᓗᒋᑦ ᑕᒧᓗᒐᔅᓴᖏᓐᓄᑦ.

ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖅᑯᓯᖓ, ᓄᓇᑦᑎᓐᓂ ᓂᐊᖁᙴᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᓯᓕᒫᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᐅᔪᓂᑦ ᑐᙵᕕᒋᒻᒪᕆᑉᐸᕗᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᑦᑎᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᐅᔪᑦ, ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖅᑯᓯᐅᔪᑦ. ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᑐᙵᕕᐅᕗᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓄᑦ. ᑲᔪᖏᖅᑐᐃᕗᒍᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᓕᒫᓂᑦ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐅᖃᕐᓂᖅᓴᐅᖁᓪᓗᒋᑦ. ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᖅ ᖃᖓᒃᑯᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᖅᑯ. ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᐅᔪᓂᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐊᑐᕐᓂᐊᑕᔅᓯᓐᓄᑦ ᐱᔪᒪᒍᔅᓯ, ᒫᑎᐅ ᖃᐅᔨᒃᑲᕐᓗᒍ ᐊᑐᖅᑎᑕᐅᒍᓐᓇᖅᓯᓂᐊᕋᔅᓯ.

ᐃᑲᔪᕈᒪᓐᓂᕈᕕᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ (ᐅᖃᓕᒫᕆᐊᖅᑐᕐᓗᑎᑦ, ᐱᙳᐊᑎᑦᑎᒋᐊᖅᑐᕐᓗᑎᑦ, ᓂᕿᓕᐅᕆᐊᖅᑐᕐᓗᑎᑦ, ᑕᒧᓗᒐᕐᓂᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᐃᒋᐊᖅᑐᕐᓗᑎᑦ, ᐅᓂᒃᑳᕆᐊᖃᖅᑐᕈᒪᒍᕕᑦ, ᓴᓇᒐᕐᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑎᑦᑎᒍᒪᒍᕕᑦ, ᐊᔾᔨᙳᐊᓂᑦ ᑕᑯᔅᓴᐅᑎᑦᑎᔪᒪᒍᕕᑦ, ᐊᓯᖏᓂᓪᓗ….) ᐳᓛᕆᐊᖅᑕᐅᔪᒪᑦᑎᐊᖅᑯᒍᑦ. ᖃᐅᔨᒃᑲᕐᓗᒍ ᒫᑎᐅ ᐋᖅᑮᓂᐊᕋᑦᑕ ᖃᖓᒃᑯᑦ ᐱᕕᖃᕈᓐᓇᕋᔭᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᒥ ᒪᓕᓪᓗᒍ ᐱᔪᓐᓇᕐᓃᑦ.

ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᖏᓐᓇᓂᔅᓯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ. ᓇᓄᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃ ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᐊᖏᔪᖅᑳᑦᑎᐊᕙᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ, ᐱᔪᒪᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔪᙱᑐᒻᒪᕆᐅᔪᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᒍᒪᓂᖃᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ.

ᐅᐱᓐᓇᒻᒪᕆᑉᐳᖅ ᐱᔨᑦᑎᕈᓐᓇᕋᔅᓯ. ᐊᐱᖅᑯᑎᔅᓴᖃᕐᓂᕈᔅᓯ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖃᐅᓯᔅᓴᖃᕐᓂᕈᔅᓯ, ᖃᐅᔨᒃᑲᕈᒃ ᑎᐅ ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ 979-6597 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᓗᒍ ᑐᕌᕈᑎᖃᖅᑐᒧᑦ mknickelbein1@qikiqtani.edu.nu.ca.

ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ,

ᓇᓄᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ.

 

 

October 17th, 2017

Good Day,

Welcome Back. We are off to a great start again this year.

Reminders, upcoming holidays and events:

As the weather is turning colder, please ensure that your child is properly dressed for the seasonal temperatures. We live in the arctic, and as such, our children should dress like it. We like to have all students play outside every day of the year if possible. It is only extreme conditions that keep us indoors.

School starts at 8:30am and teacher supervision starts at 8:15am. We have noticed some students coming to school very early, before 8:00am. Please be aware that such early arrivals have no supervision and are at your discretion. I would recommend waiting until there is supervision before having your children on school property.

School ends at 3:15pm each day. Please ensure that your child is aware of how they are getting home and/or where they are supposed to go each day. It can become quite chaotic when numerous students need the phone right at 3:15 because they are confused and don’t know where or what they are to do next. Please have this discussion with your child in the morning before heading to school. Camera

Monday after school from 3:15pm until 5:00pm we invite those students who have permission to stay for our IQ Club. If you would like your child to participate in this activity, you must be able to pick your child up no later than 5:05pm. It isn’t fair to staff volunteering their time to have them wait for up to 30mins sometimes waiting for a parent to pick up their child.

Anytime you may have an emergency, or change in plans – please call 979-6597 and leave a voicemail if nobody is available to pick up your call. If your child is sick or will not be attending school, please contact the school and let us know – for everyone’s peace of mind and safety – especially during the cold winter months.

In case of Extreme Weather any school closures will be announced on CBC radio as well as posted across social media. You are invited to follow Apex DEA/Nanook School facebook page if you haven’t already. There is also an Apex DEA/Nanook School twitter account you can choose to follow as well. If your contact information should change throughout the school year, please let us know. We need current information in case of emergency closures and accidents which may happen. Our school closure policy is available online on our facebook page. It was also a part of this year’s Parent/Student Handbook which went home at the beginning of the year.

 

Nanook School is starting an Apex Food Bank of sorts… we are actively collecting canned goods and dry goods so as to be able to pass out food to those in need. We invite your donations. If you have anything you can spare, please think about donating it to our Food Bank. We will be having food drives throughout the school year. Thank you in advance for your amazing support in this worthwhile endeavor.

 

Tuesday October 31st Halloween Party! Costumes and fun will start in the morning in order to have the Kindergarten classes join in the festivities. If you are baking something to share, please remember we are a nut free school.
Nanook School provides an ample, free, and nutritious breakfast/snack to every student each day. Teachers and staff volunteer to do all the shopping and cooking. Meals range from cold cereal and milk, to hearty warm soups, homemade bannock, fruit and veggie trays with dips, chili, grilled cheese sandwiches, BBQ’d hotdogs and hamburgers, macaroni and cheese, shepherd’s pie, and the list goes on and on… There is no need to send a snack to school for your child. We are happy to provide this service and snacks from home often end up being a distraction. Save your money.

Inuit language and culture, the community of Apex, and the pursuit of lifelong learning and knowledge are the foundational building blocks of our school and it’s traditions, expectations and culture. Inuktitut is at the core of that culture. We encourage all parents to use Inuktitut more. Every little bit helps. If you would like some Inuktitut resources for your personal use at home, please contact Mat and we will arrange it.

If you are interested in volunteering at the school (come read a story, play a game, cook a snack, back some muffins, tell a story, lead an art project, show some pictures, etc…) we’d love to have you visit. Please contact Mat and we can set up a time and place that accommodates your schedule.

Thank you for your continued cooperation and support. Nanook School is a special place because of the amazing parents and community, dedicated and talented staff and a love for learning. It is our privilege to serve you. If you should have any further questions or comments, please contact Mat at 979-6597 or mknickelbein1@qikiqtani.edu.nu.ca

 

Nakumik,

Nanook School Team